سامانه فناوری فرتاک

ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار، ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﮐﺴﺐ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻣﺮوزه و در ﻫﺰاره ﺳﻮم، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن را رﺻﺪ ﮐﺮده و از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﮔﺬرا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻨﻌﺖ انفورماتیک ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان انفورماتیک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮدآوري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﻤﺪل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دور از اﻏﺮاق ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻨﻮدي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن که ﺷﺮﮐﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽِ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.

از اﯾﻦ روي ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ را از زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدارﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﮕﺎرﯾﻢ.