ﺷﺮﮐﺖ سامانه فناوری فرتاک (سهامی خاص) ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺴﺘﻤﺮ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪار، ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﮐﺴﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺪو ﺗاﺳﯿﺲ، ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮدآوري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﻤﺪل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ  دور از اﻏﺮاق ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻨﻮدی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن که ﺷﺮﮐﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸگی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.

از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدارﻣﺎن ﻓﺼﻞ  ﺑﻪ  ﻓﺼﻞ ﺑﻨﮕﺎرﯾﻢ.

سرور، استوریج و محصولات پرفروش سامانه فناوری فرتاک

گارانتی فرتاک

گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از اصلی ترین راههای بازاریابی، جذب و نگهداری مشتری است و هر مشتری، ضامن پیشرفت و آتیه یک کسب و کار به شمار می‌آید. از این رو شرکت سامانه فناوری فرتاک با دریافت مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش از سامانه جامع گارانتی و  سازمان حمایت از مصرف کننده بهمراه سایر جوازهای لازم سعی در ارائه بهتر خدمات به مشتریان وفادار خود نموده است.

با پشتوانه رضایت شما