سری سرورهای ProLiant DL500 با قابلیت پشتیبانی از چهار سوکت پردازنده متناسب برای بارهای کاری حیاتی سازمانی، مجازی سازی، تجمیع سرور، پایگاه داده، پردازش کسب و کار و برنامه‌های 4P داده‌محور که فضای مرکز داده و عملکرد مناسب از اهمیت بیشتری برخوردارند.