بر این باوریم؛ کیفیت تنها از راه شناخت صحیح نیازها و انتظارات مشتربان و برآورده کردن آن، تحقق پذیر است

داستان فرتاک:

فرتاک به معنای آینده مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش امید ما نهاد. 

ما در دی ماه سال 1396 گرد هم آمدیم تا با پشتوانه تجربیات مدیران‌مان و نوآوری کارشناسان جوان بتوانیم راهی نوین در راستای ارائه خدمات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کنیم.

با رصد نیاز بازار، زیرساخت‌های موجود، بررسی و پیشبینی سمت و سوی سرعت پیشرفت تکنولوژی دریافتیم مسئولیتی سنگین بر دوشمان قرار داده ایم.

باشد در تمام طول مسیر به اصول اصلی شرکت پایبند بوده و پاسخگوی اعتماد مشتریانمان باشیم.

مسئولیت های ما:

اﻣﺮوزه و در ﻫﺰاره ﺳﻮم، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن را رﺻﺪ ﮐﺮده و از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﮔﺬرا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻨﻌﺖ انفورماتیک ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ، دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان انفورماتیک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﺮﮐﺖ سامانه فناوری فرتاک (سهامی خاص) ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار، ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﮐﺴﺐ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮدآوري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﻤﺪل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دور از اﻏﺮاق ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻨﻮدي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن که ﺷﺮﮐﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽِ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.

با توجه به نیاز امروزه صنعت فناوری اطلاعات به محصولات اینترپرایز اعم از سرورها، تجهیزات شبکه، دستگاه‌های ذخیره سازی سعی بر آن داشتیم تا بهترین خدمات را در بالاترین سطح کیفیت ارائه دهیم

پروژه های راه اندازی شده سامانه فناوری فرتاک
0 +

از این رو بسیار امیدواریم در آینده نیز در کنار شما آگانه و جسورانه در مسیر توسعه حرکت کنیم و داستان کامیابی هایمان را از رضایت مشتریانمان فصل به فصل بنگاریم.