درباره سامانه فناوری فرتاک

سامانه فناوری فرتاکاز اﯾﻦ روي ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ را از زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدارﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﮕﺎرﯾﻢ.

ما اعتقاد داریم که کیفیت فقط از طریق شناخت صحیح نیاز ها و انتظارات مشتریان و بر آورده سازی آن تحقق می یابد


سامانه فناوری فرتاک (سهامی خاص) کار خود را با عرضه سرورها و استوریج ها و تجهیزات قدرمند HP در ایران آغاز نموده و در حال حاضر دارای یکی از کاملترین مجموعه تجهیزات اورجینال HP میباشد .

تعداد پروژه های راه اندازی شده
سامانه فناوری فرتاک

2279

HP


681

Cisco


34

EMC2


فرتاک با توجه به نیاز امروزه صنعت فناوری اطلاعات به محصولات پیشرفته سرور و دستگاههای ذخیره ساز و ... ، .

سعی بر آن داشته که تا کنون بهترین خدمات را در این زمینه به مشتریان عرضه نماید