امنیت شبکه

14 بهمن 1400

مدل سازی تهدید استراید (STRIDE) چیست ؟

با پیشرفت تکنولوژی، خطرات نیز افزایش می یابد. اکوسیستم ‌های سایبری هر روز با تعداد فزاینده ‌ای از تهدیدها مواجه می‌ شوند. این مسئله مدل ‌سازی […]