روتر (مسیریاب) Cisco


استفاده از روترها در شبکه به امری عادی تبديل شده است . يکی از مهمترین دلايل گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال يک شبکه به چند شبکه ديگر ( اينترنت و يا ساير سايت ها ی از راه دور ) در عصر فعلی است . نام انتخاب شده برای روترها ، متناسب با کاری است که آنها انجام می دهند : " ارسال داده از يک شبکه به شبکه ای ديگر " . مثلا" در صورتی که يک شرکت دارای شعبه ای در تهران و يک دفتر ديگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به يکديگر می توان از يک خط leased ( اختصاصی ) که به هر يک از روترهای موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود . بدين ترتيب ، هر گونه ترافيکی که لازم است از يک سايت به سايت ديگر انجام شود از طريق روتر محقق شده و تمامی ترافيک های غيرضروری ديگر فيلتر و در پهنای باند و هزينه های مربوطه ، صرفه جوئی می گردد .