HP DL380 G10،HP DL380 GEN10

18 دی 1400

چراغ های LED بر روی سرور DL380 G10

هرکدام از چراغ های LED بر روی سرور DL380 G10 می توانند بیانگر یک مشکل خاص در سرور باشند، به همین دلیل درهنگام کار کردن با […]