گواهینامه های سامانه فناوری فرتاک

 

 
پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی سال 1401

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی سال 1401

 

 
گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی سال 1401

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی سال 1401

 

 
گواهی شورای عالی انفورماتیک

گواهی شورای عالی انفورماتیک

 

 
گواهی سازمان صنفی و رایانه ای کشور

گواهی سازمان صنفی و رایانه ای کشور

 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی سال ۱۴۰۱ “شرکت سامانه فناوری فرتاک”

گواهی افتا سامانه فناوری فرتاک سال 1401

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی سال ۱۴۰۱ “شرکت سامانه فناوری فرتاک”

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی سال 1401